print logo

Studier ved Det praktisk-teologiske seminar

Det praktisk-teologiske seminar tilbyr praktisk-teologisk utdanning til prestestudenter og videreutdanning for prester. Profesjonsstudiet for prester - cand.theol.-graden - er et samarbeid mellom Det teologiske fakultet og PTS hvor PTS underviser til sammen 60 studiepoeng (tilsvarende ett års fulltidsstudier) av det seksårige studiet.

PTS gir undervisning på fagområdene pastorallære, homiletikk, liturgikk, sjelesorg, religionspedagogikk og kirkerett, jamfør prestentasjon av fagområdene. Tverrfaglighet er viktig i undervisningen. Det betyr at faglærerne ofte har felles undervisning. Seminaret ser det som viktig å bistå studentene med å avklare og utvikle en god yrkesidentitet. Her spiller samvirke mellom refleksjon og yrkesrelevant ferdighetstrening en vesentlig rolle. Høsten 2010 ble profesjonsstudiet i teologi revidert og høsten 2016 innføres nye endringer etter gjennomgang og evaluering av studieopplegget.

Kirkelig praksis står sentralt i studieforløpet og gir kunnskap om og kjennskap til  kirkeliv og prestens funksjoner samt mulighet til å oppøve egne ferdigheter. Studentene lærer om seg selv og egne forutsetninger og holdninger i forhold til arbeidet som prest. Menighetspraksis inngår i TEOL2010 i 4. semester, institusjonspraksis i TEO4210 og prekentrening i TEO4200 i 9. semester samt stiftspraksis i TEOL4020 - avsluttende praktikum i siste semester.

Praksisen står i nær dialog med teori i undervisningen. Progresjonen i det praktisk-teologiske studiet er så langt det er mulig tilpasset praksisløpet og omvendt.

Gudstjenester og daglige morgenbønner bidrar til å utvikle fortrolighet med kirkelig spiritualitet, og ulike ekskursjoner gir utvidende perspektiv på internasjonalt og nasjonalt kirkeliv.

Gjennom ”Veien til prestetjeneste” har seminaret også formalisert sin samhandling med biskopene.

Teologisk profesjonsutøvelse er en livslang læringsprosess, og studiet ved Det praktisk-teologiske seminar gir en grunnleggende innføring som skal motivere kandidatene til livslang læring.