print logo

Publikasjonar frå PTS

Det praktisk-teologiske seminar er ein aktiv deltakar i norsk kyrkjeleg debatt med eit folkekyrkjeleg engasjement.

PTS ønsker å gi prestar, kyrkjeleg tilsette og engasjerte lekfolk tilgang på relevant forsking og innsyn i kyrjelege tema. Derfor gir vi ut ein skriftserie med forskingsresultat og Nytt norsk kirkeblad med tekstgjennomgangar, debatt og bokomtalar.

Publisert 2. feb. 2016 13:21

Elisabeth Tveito Johnsen forsvarte høsten 2015 sin doktorgradsavhanling "Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring".

I avhandlingen viser Johnsen hvordan barn lærer religion gjennom å delta på trosopplæring i Den norske kirke. Det eksisterer lite religionspedagogisk forskning på hvordan religiøs læring skjer utenom skolens religionsundervisning. Gjennom å bruke empirisk materiale fra trosopplæringen argumenterer Johnsen for at religionspedagogikk kan omfatte alle sosiale praksiser der religiøs læring finner sted.

Avhandlingen er tilgjengelig i fulltekst gjennom Universitetet i Oslos DOU vitenarkiv og kan lastes ned herfra.

Publisert 13. jan. 2016 13:03

Anne Hege Grung er sammen med Beate Fagerli, Sven Thore Kloster og Line M. Onsrud redaktør av boka Dialogteologi på norsk.

Hvordan møter kirken det økende tros- og livssynsmangfoldet i Norge? På hvilke måter blir kristen teologi påvirket og utfordret av andre kulturer, religioner og livssyn? Og hva er «dialogteologi»? Dialogteologi på norsk er en aktuell og viktig bok for alle som er interesserte i disse spørsmålene.

Publisert 1. sep. 2015 13:15

Hovedpublikasjonen fra prosjektet "Sanselighet og transcendens" er publisert hos forlaget Brill i Nederland.

Edited by Svein Aage Christoffersen (University of Oslo), Geir Hellemo (University of Oslo), Leonora Onarheim (University of Oslo), Nils Holger Petersen (University of Copenhagen), Margunn Sandal (Church of Norway).

Protestant theology and culture are known for a reserved, at times skeptical, attitude to the use of art and aesthetic forms of expression in a religious context. In Transcendence and Sensoriness, this attitude is analysed and discussed both theoretically and through case studies considered in a broad theological and philosophical framework of religious aesthetics. Nordic scholars of theology, philosophy, art, music, and architecture, discuss questions of transcendence, the human senses, and the arts in order to challenge established perspectives within the aesthetics of religion and theology.

Publisert 26. jan. 2015 14:05

Det ånder himmelsk over støvet - Artikler om gudstro i møte med natur og samfunn er nummer 18 i skriftserien til Det praktisk-teologiske seminar, PTSS.

Boka kan kjøpes fra PST for 200 kroner + ekspedisjonsgebyr.

Gudstro blir til i menneskets møte med sine omgivelser. Vi kan gjerne si at det er Gud som skaper tro, men han gjør det ved å trekke veksler på vårt samspill med andre mennesker og de omgivelsene vi tilhører.

I denne artikkelsamlingene undersøker Geir Hellemo kjærlighetserfaringenes betydning for gudstro. Han ser også nærmere på hvorledes natur og samfunn kan være viktige innslag i religiøs tro og praksis.

Publisert 27. nov. 2014 12:48

Sivert Angels doktorgradsavhandling er omarbeidet og utgitt på det tyske akademiske forlaget Mohs Siebeck i november 2014.

Publisert 23. okt. 2014 16:23

Mine tre liv - Tanker om religiøs hverdagserfaring

Geir Hellemo

Korte tekster om tro og religiøs erfaring i hverdagen - i medmenneskelige relasjoner, i møte med musikk og kunst, i faglige sysler, i hagearbeid osv.

Med utgangspunkt i eget liv – hans egne tre liv – knytter Hellemo personlige minner og betraktninger opp mot våre felles erfaringsbilder.

Boka er utgitt av og kan kjøpes fra Verbum forlag.

Publisert 26. mars 2014 09:52

I 2011 innførte Den norske kirke en ny ordning for hovedgudstjenesten. Dette er den første boken som drøfter reformen i lys av ulike teoretiske innfallsvinkler. Reformen speiler viktige endringer som har preget gudstjenestepraksisen i de siste tiårene. Boken viser hvor mangfoldig det gudstjenestelige uttrykket er blitt, og hvor mange muligheter det skaper for deltakelse.

Boken er redigert av Geir Hellemo og har bidrag fra åtte andre ansatte, eller tidligere ansatte ved PTS: Merete Thomassen, Sivert Angel, Elisabeth Tveito Johnsen, Kåre Nordstoga, Gunnfrid Ljones Øierud, Margunn Sandal, Kari Veiteberg og Espen Dahl.

Boka kan bestilles hos Universitetsforlaget for 319 kroner.

Publisert 5. mars 2014 08:38

Fram til slutten av forrige århundre ba den kristne kirke Gud om å befri menneskene fra krig, uår, sykdom og fortapelse. I dag ber kristne i Norge om at Gud skal skape gode følelser i den enkelte, slik at gudstjenestedeltakerne kan gå fra kirken fylt av glede og harmoni. Hva har skjedd med det liturgiske språket og med synet på bønn? Forfatterne av boka Når dere ber, Merete Thomassen og Sylfest Lomheim, mener det har skjedd store teologiske og språklige endringer. Hvorfor har disse endringene skjedd? Og hvilke forestillinger om Gud og mennesker kommer til uttrykk i dagens bønnespråk?

Boka kan bestilles fra Verbum forlag.

Publisert 5. mars 2014 08:35

Halvard Johannessen har bidratt med teorikapittelet “Understanding Experience“ i Franz Karl Wöhrer, John S. Bak (Eds.) British Literature and Spirituality. Theoretical Approaches and Transdisciplinary Readings.

Kapittelet tar utgangspunkt i Sandra Schneiders’ artikler om spiritualitet som forskningsfelt hvor «erfaring» er et nøkkelbegrep, og utforsker hvordan ulike forståelser av erfaringsbegrepet kan lede til ulike syn av hva spiritualitet er, og til ulike idealer for den vitenskapelige tilnærmingen til feltet.

British Literature and Spirituality er til salgs på LIT webshop  og på  www.amazon.com.

Publisert 15. jan. 2014 11:49

Eivind Berthelsen har sammen med tidligere PTS-lærer Hans Stifoss-Hanssen bidratt med artikkelen "Eksistensielle samtaler og religiøs betjening i helseinstitusjoner - sykehusprestens rolle og legitimitet" i boka Religionspsykologi - Hvilken betydning har tro og livssyn for mennesker i dag? Boka utkommer på Gyldendal forlag.

Les mer.

Publisert 16. mai 2013 16:40

Henrik Ødegaad har tilrettelagt bibelske salmer for kirkeåret i et nytt hefte som er i salg fra PTS.

Heftet koster 175 kroner + 30 kroner i fakturagebyr og bestilles ved henvendelse til PTS.

Publisert 15. feb. 2013 10:36

Elisabeth Tveito Johnsen har skrive kapitlet "Barn som religiøse subjekter" i boka Barnekultur og gudstjenestekultur som IKO-forlaget gir ut.

Boka tar for seg barnet sitt møte med språklege og fysiske rom - blant anna gudstenesterommet. Korleis åpnar dei ulike romma for barna si oppdagarverksemd og læring? Korleis lage gudstjenester for barn? Korleis kan barn som sjøstendige subjekt bidra til ei forståing av kristen tro?

Publisert 21. jan. 2013 11:00

Halvard Johannessen og Merete Thomassen har bidratt i boka Exploring a Heritage - Evangelical Lutheran Churches in the North. Boka tar for seg de lutherske kirkene i Danmark, Norge, Sverige og Island, og ser på hva det er som former identiteten til disse kirkene som tradisjonelt har hatt tette bånd til staten, samtidig som samfunnene de er en del av i dag er av verdens mest sekulære. Hvordan være folkekirke da? Hvilke tema er viktige ved starter av det tredje milleniet?

Publisert 17. sep. 2012 13:41

Sjelesorglærer Eivind Berthelsen ga i 2011 ut boka Far vel - Å pleie døende og stelle døde. Boka bygger på Berthelsens doktorgradsavhandling. Boka løfter fram den tause kunnskapen til de som pleier døende og døde. Målgruppa for boka er sykepleiere, helsefagarbeidere, leger, teologer - og studenter innen disse profesjonene.

Publisert 17. sep. 2012 13:35

Merete Thomassens doktoravhandling Kjønnsinkluderende liturgisk språk. En analyse av norske gudstjenester under Det økumeniske tiåret 1988 – 1998 kan kjøpes fra PTS.

Publisert 17. sep. 2012 13:30

Et utvalg av Hans Stifoss-Hanssens artikler innen fagfeltet sjelesorg.

Boka kan kjøpes fra PTS for kroner 150,- (pluss 30 kroner i ekspedisjonsgebyr). Skriv en e-post til PTS for å bestille.

Publisert 7. sep. 2012 14:03

Arne Fjelberg ble rektor på Det praktisk-teologiske seminar i 1953. Med hodet fullt av visjoner for Den norske kirke generelt, og praktikum ganske spesielt, døde han brått like før høstsemesteret skulle starte i 1960. Så brått skjedde det at han ikke en gang rakk å rydde skrivebordet på sitt hjemmekontor. Dokumenter som lå igjen fra hans mangfoldige virke i norsk kirke- og kulturliv, ble samlet sammen og lagt i en vanlig reisekoffert. Hundre år etter at Arne Fjelberg ble født i Larvik 11. februar 1907, ble kofferten åpnet og innholdet registrert.

Publisert 7. sep. 2012 14:02

Denne boken retter seg mot alle i kirken som er involvert i trosopplæring. Hensikten med boken er å bidra til refleksjon om kirkelig praksis knyttet til barn og konfirmanter.

I menighetens arbeid gjør en rekke fundamentale teologiske og pedagogiske spørsmål seg gjeldene: Hvilken teologisk posisjon har barn i den kristne tro? Hvordan ytrer barnetroen seg? Hvilken praktiske og teoretiske utfordringer står kirken overfor, sett i lys av arbeidet med trosopplæringsreformen i Den norske kirke?

Boken er en del av Det praktisk-teologiske seminars (PTS) satsing på å utvikle en barneteologisk forankret religionspedagogikk.

Boken koster 200 kroner (+ 30 kroner i ekspedisjonsgebyr) og kan bestilles ved å sende e-post til PTS.

Publisert 7. sep. 2012 13:59
Publisert 7. sep. 2012 13:45

Allerede profeten Jesaja var opptatt av at det er mulig å se uten å skjønne. Siden den gang har synsevnens betydning for forståelsen vært et sentralt tema innenfor vår europeiske kultur. Lukrets hevdet like før Kristi fødsel at hele grunnlaget for vår tilværelse velter overende dersom vi ikke kan ha tillit til det vi ser med våre øyne. Descartes påsto derimot at bare den erkjennelse som er fristilt fra sansningen, er til å stole på.

Publisert 7. sep. 2012 13:45

Rolv Nøtvik Jakobsen og Gunnfrid Ljones Øierud ga høsten 2009 ut boka "Prekenbeskrivelse. Forstå - formidle - forberede - forkynne".

Boka selges fra Cappellen Damm Akademisk.

Publisert 7. sep. 2012 13:45

PTS sel Kari Veiteberg si avhandling "Kunsten å framføre gudstenester. Dåp i Den norske kyrkja". UTSOLGT (Pris 200,- + ekspedisjonsgebyr.)

Avhandlinga tingast på telefon 22850310 eller e-post praktikum@teologi.uio.no.

Publisert 7. sep. 2012 13:43

Rapporten ”Mitt liv som prest” er et bidrag til en begrunnelse for og en utforming av en ”kirkelig juniorpolitikk”. Den har sin bakgrunn i en rekke intervjuer med nyutdannede prester, og er samtidig en rapport fra et felles nybrottsarbeid innen etterutdanning de teologiske lærestedene imellom. I regi av Kompetanserådet (som organiserer presters etterutdanning) har lærestedene som utdanner prester utviklet og gjennomført et kurs for nyutdannede. Sammen med intervjuene det rapporteres fra (foretatt våren 2005), kan erfaringene fra utviklingen og gjennomføringen av kurset ”Mitt liv som prest” (høsten 2006) være et grunnlag for videre samtale om kirkens forhold til sine nyutdannede prester. Rapporten er ført i pennen av høgskolelektor Marit Bunkholt.