print logo

Merete Thomassen

Akademisk grad: Dr.theol.
Stilling: Førsteamanuensis i liturgikk
Telefon: 22850316
Faks: 22850301
Epost: Merete Thomassen

Fagprofil

Liturgikk
Liturgisk språk
Feministteologi
Inkluderende språk
Doktorgradsavhandling forsvart våren 2008: Kjønnsinkluderende liturgisk språk. En analyse av norske gudstjenester under Det økumeniske tiåret 1988-1998.

Søk i Christin

Curriculum Vitae

1993, høst: Cand.theol., TF
1994, vår: Det praktisk-teologiske seminar
1994, høst: Stipendiat kirkehistorie, TF
1995-2000: Kapellan/sykehjemsprest i Oslo Bispedømme
2000-2005: Doktorgradsstipendiat ved Det praktisk-teologiske seminar
2005-2009: Fakultetsprest og universitetslektor ved Det teologiske fakultet
2006-2009: Prest ved Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, 50 %
2008: Dr. theol.
2009-2012: Førstelektor ved Det praktisk teologiske seminar 100 %
2012, høst: Fung. sokneprest i Sørum, Østre Romerike
2013 -      : Førsteamanuensis i liturgikk 50%, fung. sokneprest i Sørum og prostiprest i Østre Romerike prosti 50%

Utvalgte publikasjoner
”Kjønnsinkluderende språk som kritisk og konstruktivt prosjekt.” I St. Sunniva 3-4/2005, 13. årgang. Ss. 202 -215

«Alt som skjer, berører Gud. Ressurssenterets liturgiske praksis i lys av teologiske kjønns- og maktperspektiver.» I Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: Hva kan kirken gjøre? Nye perspektiver på overgrepsproblematikken. Kirkens ressurssenter Oslo 2006. Ss. 48-53

”Gud og det vanskelige familiespråket. Om foreldre og familiemetaforer i trosopplæringen.” I Stiftelsen Kirkens Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: Hva kan vi gjøre for barna? Viktige perspektiver til Kirkens trosopplæring. Oslo 2007 ss. 40-46.

Kjønnsinkluderende liturgisk språk. En analyse av norske gudstjenester under Det økumeniske tiåret 1988-1998. Avhandling innlevert for graden doctor theologiae ved Det teologiske fakultet, UiO 2007 (269 s.)

”Liturgi nedenfra. Om Kirkens ressurssenters liturgiske praksis” i Lægdene, Stig (red.): Praktisk-kirkelig teologi nedenfra. Praktisk kirkelig årbok. Kirkelig utdanningssenter i nord 2008. Ss. 41 -56

«Mødres kirkegang i et kjønnsanalytisk og liturgihistorisk perspektiv» i St. Sunniva 3/4 2008 16. årgang. Ss 91- 101

«Gudstjenesten som speiling av det individuelle eller kollektive subjekt? Om gjenkjennelseskriteriet i liturgisk reformarbeid» i Kirke og kultur nr. 8/2008. Ss 522 – 533

«Å komme hjem til øyeblikket. Om mindfulness og kristen spiritualitet» i Nytt norsk kirkeblad 1/2011, årgang 39. ss. 53-60

« Kvinnelige prester, kvinnelige gudsbilder og kampen mot vranglæren» i Myren, Bjørg Kjersti og Stenvåg, Hanne Beate (red.): Hun våget å gå foran: Ingrid Bjerkås og kvinners prestetjeneste i Norge.  Verbum 2011. Ss. 284 -301

 «Constructions of Liturgies and Dichotomies» in Blåder, Niclas, Eriksson, Anne-Louise, Gunner, Göran (Ed.): Exploring a Heritage - Evangelical Lutheran Churches in the North. Church of Sweden Research Series. Pickwick Publications 2012

Medforfatter i RLE-læreverket Inn i livet, Oslo: Det norske samlaget 2007-2011

Thomassen, Merete og Lomheim, Sylfest: «Når dere ber». Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten. Oslo, Verbum 2013
 

 

Publisert 17. sep. 2012 14:48 - Sist endret 13. okt. 2015 15:42