print logo

Aktuelt

Publisert 19. des. 2016 11:46

Frå 1.1.2017 er ikkje seminaret ei sjølvstendig eining, men ein del av Det teologiske fakultet (PTS) og Den norske kyrkja (KUN), sjå under.

Vi takkar for åra vi har hatt ønskjer god jul og godt nytt år 2017!

-Kling no, klokka! Ring og lokka, ring og lokka frå tusen tårn. Tona om frelsa kalla, og kalla og helsa med fred Guds born! Kling no klokka! Ring og lokka, ring og lokka får tusen tårn.

-Sjå, det dagast, snart det lagast, snart det lagast til høgtid ny! Då skal oss klokka leikande lokka, leikande lokka til helg i sky! Sjå, det dagast, snart det lagsat, snart det lagast til høgtid ny!

Publisert 24. nov. 2016 14:45

Fra 1. januar 2017 er ikke Det praktisk-teologiske seminar lenger en egen virksomhet.

Seminaret i Oslo blir fra denne dagen en fagenhet ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, mens Kirkelig utdanningssenter Nord vil være en virksomhet innen for Den norske kirke.

Aktiviteten ved både PTS og KUN vil endres, men oppdraget vil fortsatt være der: Å gi teoretisk og praktisk utdanning, drive forskning og utviklingsarbeid innen praktisk teologi. Studenter hos oss skal fortsatt få kunnskap, ferdigheter og holdninger som gjør dem egnet til å utføre tjeneste i Den norske kirke, og vi skal samarbeide med kirkelige organer og andre om dette.

PTS sine nettsider vil ikke bli oppdatert etter 1. januar, men domenet vil bli stående til sommeren 2017.

Aktuell informasjon om praktisk-teologi ved Universitetet i Oslo vil bli integrert i nettsidene til Det teologiske fakultet.

Publisert 22. nov. 2016 10:14

Les Dagens oppslag om konfirmasjonsforskning fra PTS:

Hva ønsker konfirmanter av en gudstjeneste? Fem teologer har funnet svar.

Nærhet, spontanitet, humor og involvering er stikkord når konfirmanter skal fortelle hva de setter pris på i en gudstjeneste. Det har førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen og rektor ved det praktisk teologiske seminar, Sivert Angel, funnet ut. – Hverdagen i Den norske kirke er lite undersøkt, sier de to. På Trosopplæringskonferansen på Lillestrøm i oktober fortalte de for første gang om sitt møte med tre svært ulike konfirmantgudstjenester.

Publisert 8. nov. 2016 08:23

Religionsdebatten raser i kommentarfeltet til TV-serien Skam.

-Alle som jobber med ungdom i kirkelig regi bør se TV-serien Skam, sier Elisabeth Tveito Johnsen førsteamanuensis ved Det praktisk-teologiske seminar. Trosopplæringseksperten mener voksne har mye å lære av hvordan unge debatterer religion.

Se mer av innslaget i Vårt Land 8. november 2016.

Publisert 2. nov. 2016 11:49

Å gjøre Amerika stort igjen dreier seg om noe langt mer enn å gjenreise økonomien. Det dreier seg om å gjenreise maskuliniteten til mange millioner avmektige menn.

Hva har språket om Gud å gjøre med Trumps seier i det amerikanske presidentvalget? Det har gått noen uker, og analysene har vært mange og interessante. Noe av det som har vært identifisert, har vært undervurderinga av avmaktsfølelsen til mange amerikanere.

Merete Thomassen skriver i spalten "Ideologier" i Vårt Land 30.11.2016: Guds egen mann.

Publisert 12. okt. 2016 11:50

Vårt Land har en stor presentasjon av Henrik Ødegaard, som underviser på praktikum og leder kor på Det teologiske fakultet, onsdag 12. oktober i forbindelse med utgivelse av ny CD:

"Musikken hans henter toner fra historiens dyp. Like fullt plystres og hoies det i Henrik Ødegaards musikk til Høysangen."

Les mer her.

Publisert 26. aug. 2016 15:59

Ordet «nussifisering» har en så negativt ladet klang at det er egnet til å latterliggjøre og skape mistro rundt gudstjenester det er all grunn til å applaudere.

Professor Heid Leganger-Krogstad advarer (Vårt Land 20. august) mot «nussifisering» av gudstjenester i forbindelse med at mange menigheter i Den norske kirke arrangerer såkalte skole­startgudstjenester. Jeg vil advare mot å la Leganger-Krogstads begrep nussifisering feste seg i omtalen av trosopplæringsgudstjenester.

Elisabeth Tveito Johnsen ved PTS kommenterer.

Publisert 30. juni 2016 13:44

Bispemøtet utlyser Olavstipendet for 2017 med søknadsfrist 13. september. Det tildeles to skrivestipend på inntil 50.000 kr. Til hvert av stipendene knytter det seg permisjon med lønn for 6 måneder.

Søknader tas imot innen alle praktisk-kirkelige eller teologiske temaområder.

Temaområdene religionsdialog, religionsmøte og kirkens arbeid med flyktninger og innvandrere vil bli gitt prioritet ved ellers lik faglig vurdering.

Les mer her.

Publisert 10. mars 2016 09:22

Det er 500 år siden Luthers protest mot avlatshandelen, hendelsen som ble startskuddet for store omveltninger i kirke og samfunn. Den norske kirke markerer dette på ulike vis. Blant annet med kurset Reformasjon nå - Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. Nesten halvparten av prestene ansatt i kirka skal være med på kurset som starter høsten 2016. TF-PTS skal kurse prester fra Oslo, Nidaros og Nord-Hålogaland.

Les mer om kurset her. Det teologiske fakultet har oppretta nettside om Luther-jubileet.

 

Publisert 10. mars 2016 08:44

Vil du bli arbeidsveileder i Den norske kirke? 

Fram til 31. mai har du mulighet til å søke på arbeidsveilederutdanning (AVU) ved TF/PTS. AVU 2016-19 gir deg grundig kompetanse gjennom en omfattende utdanning hvor det legges stor vekt på praksis kombinert med litteraturstudier, undervisning og oppgaveskriving. Kurset er godkjent hos Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning.

Les mer om kurset på kursnettsida. Her kan du søke.

Publisert 29. feb. 2016 15:59

Rapportar og planar, rekneskap og budsjett for seminaret blei handsama av styret i møtet 26.2. Rapporten frå 2015 kan du lese her. Plan med tiltak for 2016 finn du her.

Vi veit ikkje sikkert kva som skjer med organiseringa av seminaret ut over 2017, men planar for framtida har vi likevel. Dei planane deler vi her.

Publisert 22. feb. 2016 10:41

I januar starta fakultetskoret TF-kantori med øvinger kvar torsdag. Den 25. februar blir koret med på kvardagsmesse i TF-kapellet.

Det er studentar frå avsluttande praktikum som held gudstenesta, som startar klokka 11.

Du kan lese meir om koret, som har plass til fleire songarar, her

Gå ikkje glipp av dette!

Publisert 29. jan. 2016 14:31

Elisabeth Tveito Johnsen forsvarte høsten 2015 sin doktorgradsavhanling "Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring".

I avhandlingen viser Johnsen hvordan barn lærer religion gjennom å delta på trosopplæring i Den norske kirke. Det eksisterer lite religionspedagogisk forskning på hvordan religiøs læring skjer utenom skolens religionsundervisning. Gjennom å bruke empirisk materiale fra trosopplæringen argumenterer Johnsen for at religionspedagogikk kan omfatte alle sosiale praksiser der religiøs læring finner sted.

Avhandlingen er tilgjengelig i fulltekst gjennom Universitetet i Oslos DOU vitenarkiv og kan lastes ned herfra.

Publisert 18. jan. 2016 13:47

Anne Hege Grung er sammen med Beate Fagerli, Sven Thore Kloster og Line M. Onsrud redaktør av boka Dialogteologi på norsk.

Hvordan møter kirken det økende tros- og livssynsmangfoldet i Norge? På hvilke måter blir kristen teologi påvirket og utfordret av andre kulturer, religioner og livssyn? Og hva er «dialogteologi»?

Dialogteologi på norsk er en aktuell og viktig bok for alle som er interesserte i disse spørsmålene.

Publisert 7. jan. 2016 10:19

År 2016 er i gang. Undervisningssemesteret starter 12. januar ved Det praktisk-teologiske seminar. Da drar studenter på TEOL2010-Teologi i praksis 1 og studentene på TEOL4020 avsluttende praktikum på tur til Granavolden.

Semesteråpning markeres på fakultetet 20. januar fra klokka 10.15.

Vi ønsker også velkommen til semesteråpningsgudstjeneste i Slottskapellet 24. januar klokka 11 med kirkekaffe i Universitetsgata 20 etter gudstjenesten.

Publisert 17. des. 2015 16:42

Haustsemestret er til ende. Det praktisk-teologiske seminar ønsker studentar, lærarar og alle andre ei velsigna julehøgtid!

Kontoret ved semiaret er stengd frå 22. desember til og med 3. januar.

Et lidet Barn saa lystelig er født for os paa Jorden  ud af en Jomfru yndelig, og er vor Frelser vorden. Var han ei født i Manddom reen, vi gik fortabte, hver og en. Paa ham alt Haab vi grunde! Vi takke dig, o Jesu Krist, at Menneske du vorden est: O, fri os fra de Onde!

Publisert 13. nov. 2015 14:27

I slutten av januar starter vi fakultetskor ved TF/PTS!

Henrik Ødegaard, kantor/organist/komponist skal lede koret. Første øvelse blir torsdag 21. januar.

Har du lyst til å være med? Møt i U40 den 21.1. klokka fire, da vel! 

Alle studenter er velkomne.

Les mer her.

Publisert 13. nov. 2015 09:04

Nøkler til livet er et konfirmantopplegg over 60 timer skrevet av Jan Christian Kielland. Boka er utviklet på bakgrunn av nyere forskning på læring i kirken. Den bruker spesielt Elisabeth Tveito Johnsens doktoravhandling Religiøs læring i sosiale praksiser som faglig grunnlagstenking. PTS anbefaler boka!

Publisert 25. sep. 2015 08:44

Anne Hege Grungs bok Gender Justice in Muslim-Christian Readings er nå publisert på forlaget Brill. Boka er basert på Grungs doktorgradsarbeid.

Boka viser hvordan intertekstuell dialog kan etableres mellom kristne og islamske tradisjoner i et fortolkende fellesskapet hvor kristne og muslimske kvinnelige lesere møtes. I samlesingen søkes det etter kjønnsrettferdighet i forhandling mellom de to tradisjonene, og kristendom og islam som levd religion. Kvinners status og kjønn er for tida viktig i religiøs identitetspolitikk. Boka gir ny innsikt om de kanoniske tekstene og viser hvordan muslimsk-kristen dialog kan skape et komplekst og lovende hermeneutisk rom hvor viktige spørsmål kan stilles og felles strategier utvikles.

 

Publisert 1. sep. 2015 13:35

Hovedpublikasjonen fra prosjektet «Sanselighet og transcendens» er utgitt ut på forlaget Brill.

Protestantisk teologi og kultur er kjent for en reservert, til tider skeptisk, holdning til brukt av kunst og estetiske uttrykk i en religiøs kontekst. I Transcendence and Sensoriness blir denne holdningen analysert, både teoretisk og gjennom case-studier, innenfor et teologisk og filosofisk rammeverk av religiøs estetikk. Spørsmål om transendens, menneskets sansning og kunst diskuteres for å utfordre de etablerte perspektivene innenfor religionsestetikk og teologi.

Publisert 31. aug. 2015 12:10

Med søknadsfrist 15.9.2015 utlyses nå kurset "Ord blir kropp".

Kurset er inspirert av amerikansk prekenkultur og arbeider med prekenen som muntlig formidling og møte mellom mennesker.

Kurset vil vise at fokuset på muntlighet og møte kan forenes med solid teologisk forankring av prekenen. Kurset fremmer en prekenform som er lærd og kritisk, men samtidig enkel og treffende og kan være et konstruktivt bidrag inn i en ny folkekirkevirkelighet.

Les mer om kurset her.

Publisert 24. aug. 2015 13:58

Anne Hege Grung er en av forfatterne med bidrag i boka "De kristne i Midtøsten. Kampen for tilhørighet" utgitt av Cappelen Damm.

Boka ble lansert på Akademisk frokost den 26.8.

Hvordan er situasjonen for de kristne i Midtøsten? Hvordan kjemper de for tilhørighet i dag? Boka inneholder bl.a. artikler om kristne i Libanon, de palestinske områdene, Egypt og Tyrkia – hvor kristne opplever et særlig press. Samtidig vokser den kristne befolkningen i Gulf-statene. Også forholdet til IS, relasjonen mellom kristne og muslimer opp gjennom historien og kulturell utveksling berøres i boka.

Se mer i forlagets presentasjon av boka.

Publisert 21. aug. 2015 14:09

Praktikumssemesteret starta 18.8. Avsluttande praktikum i haust har fire studentar, medan semesteret med institusjonspraksis har tre gonger så mange.

Studieopplegga er presenterte i studieplanane, og detaljert oversikt over undervising og andre aktivitetar på dei to emna finn du i timeplanane.

Faglig-sosiale aktivitetar er òg i gang. Følg med! 

Informasjon om morgonbøner (som starta 18.8.) og gudstenester (oppstart 27.8.) er heile tida tilgjengeleg frå nettsidene til PTS.

Publisert 11. aug. 2015 11:54

Nytt norsk kirkeblad nummer 5-2015 ble dessverre svært forsinket. Nå er bladet imidlertid klart og blir sendt ut. Denne gangen blir også hele bladet lagt direkte ut på nett med det samme: NNK nummer 5 2015.

Redaksjonen beklager alle problemer dette har forårsaket for skribenter og abonnenter, og takker for tålmodighet og forståelse!

Publisert 10. juli 2015 09:23

Førstekonsulentstillingen ved PTS er utlyst med søknadsfrist 25.8.2015. Fordi PTS vil omorganiseres i forbindelse med skillet mellom kirken og staten, er stillingen utlyst som midlertidig årsengasjement.

Oppgavene som hører til stillingen er varierte: Regnskap - inkludert elektronisk fakturabehandling, reiseregninger, kontakt med bank og arbeid med lønn og honorarer, abonnementsarbeid for Nytt norsk kirkeblad, post- og arkivarbeid. Førstekonsulenten betjener seminarets telefon og har mye kontakt både med andre ansatte og studenter.

Stillingsutlysningen finnes her.